Ledelse

Ledelse består av holdninger og ferdigheter. Helhetlig ledelse handler om strategi, relasjoner og endringskompetanse. Menneskene i organisasjonen/bedriften skaper resultatene. Det er derfor vesentlig å fokusere på at mennesker yter mest når de trives, er motivert for oppgavene, får tilbakemeldinger og ser nytten av det de gjør. Dette krever ledelse med høy relasjonskompetanse.

2LEAD tilbyr:

  • Lederutviklingsprogrammer
  • Kurs og foredrag
  • Prosessveiledning
  • Workshops

Strategisk ledelse

Strategisk ledelse handler om å angi retning og fokus for framtidige aktiviteter.

Strategi som prosess er bygd opp av følgende steg: strategisk intensjon, analyse av eksterne og interne forhold, evaluere alternativer og velge strategi, iverksette og evaluere strategien.

Relasjonsledelse

Relasjonsledelse bygger på et humanistisk menneskesyn der medarbeidere yter best gjennom dialog, ansvar og medbestemmelse. Relasjonsledelse bygger på tillit og legitim makt. Det handler om å ha høy relasjonskompetanse slik at man som leder kan være en inspirator, pådriver og utvikler til å få fram det beste i hver enkelt. Slik høyner man resultatene og minsker sykefraværet.

Endringsledelse

Endringsledelse handler om å utvikle en bedrift eller organisasjon slik at den hele tiden kan tilfredsstille nye krav. Kort sagt må man finne kjernekomponentene i det som skal endres, trene og veilede medarbeiderne på dette slik at endringen kan finne sted.  Endringsprosessen deles inn i 3 hovedfaser (Fullan 2007): 1. Initieringsfasen, 2. Implementeringsfasen, 3. Videreføringsfasen. Kvaliteten på disse fasene avgjør om endringen/innovasjonen blir vellykket.