Relasjonspedagogikk og læringsmiljø

Det er tre kompetanser hos læreren som bidrar til læring (Nordenbo mfl. 2008):

 • Relasjonskompetanse: betyr i denne sammenhengen å inngå i en sosial relasjon til eleven
 • Regelledelseskompetanse: betyr å lede klassen ved å være tydelig, strukturert og forutsigbar
 • Didaktikkompetanse: betyr å ha kunnskap om fag og metoder for å lære elevene kunnskapsmålene i skolen

Relasjonspedagogikk har tre premisser:

 • Barn og unge lærer best fra, og sammen med, personer de liker. Å like betyr i denne sammenhengen at relasjonene har en gjensidig positiv kvalitet, og preges av tillit og trygghet.
 • Pedagogen trenger en positiv relasjon til hver elev. Enhver brist i relasjonskvaliteten vil få negative konsekvenser for læring og trivsel.
 • Relasjonspedagogikk handler om å gå et skritt nærmere og etablere sterke, tillitsfulle relasjoner i starten av et samspill.

Systematisk arbeid med relasjonskompetanse har følgende formål i skolen.

 • Øke lærerens påvirkning på elevenes læring
 • Øke trivselen for både elever og lærere
 • Redusere mobbing og krenkelser blant elevene
 • Stimulere læringsmiljøet på skolen og i klassene
 • Hindre resignasjon og frafall

2LEAD tilbyr:

 • Kurs og foredrag
 • Prosessveiledning
 • Workshops
 • Måling av egen relasjonskompetanse
 • Kartlegging av jobbmotiv
 • Karlegging av grunnverdier i menneskeorientert arbeid
 • Kartlegging av voksenkvalitet